Čl. 1 Všeobecné ustanovenia

 1. Účelom a predmetom týchto všeobecných podmienok nájmu je bližšie stanoviť podmienky, za akých bude predmet nájmu prenajímateľom Zmluvou o nájme elektrobicykla prenechaný do dočasného užívania nájomcovi ako aj určiť práva a povinnosti
  nájomcu a prenajímateľa v súvislosti s nájomným vzťahom založeným Zmluvou o nájme elektrobicykla.
 2. Nájomca podpisom Zmluvy o nájme elektrobicykla vyhlasuje, že sa pred podpisom Zmluvy o nájme elektrobicykla oboznámil so znením týchto všeobecných podmienok nájmu a tieto mu boli prenajímateľom zároveň predložené pri podpise Zmluvy o
  nájme elektrobicykla v tlačenej podobe na predajnom mieste prenajímateľa. Nájomca zároveň podpisom Zmluvy o nájme elektrobicykla vyhlasuje, že nemá žiadne výhrady k zneniu týchto všeobecných podmienok nájmu a s nimi súhlasí.
 3. Nájomca podpisom Zmluvy o nájme elektrobicykla potvrdzuje, že predmet nájmu, bližšie špeciÞkovaný v Zmluve o nájme elektrobicykla, prevzal od prenajímateľa v riadnom stave a bez akýchkoľvek zjavných vád a poškodení a zároveň potvrdzuje, že
  bol prenajímateľom poučený o riadnom spôsobe užívania predmetu nájmu.
  Čl. 2 Výška nájomného, kaucia a dĺžka trvania nájmu
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že výška nájomného za užívanie predmetu nájmu je stanovená v závislosti od dĺžky trvania nájomného vzťahu. Nájomné za užívanie predmetu nájmu je stanovené podľa cenníka prenajímateľa zverejneného na webovom
  sídle prenajímateľa: www.talebike.sk, ako aj v prevádzke prenajímateľa a to v závislosti od dĺžky trvania nájomného vzťahu.
 5. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi výšku nájomného dohodnutú v Zmluve o nájme elektrobicykla v hotovosti, pri prevzatí predmetu nájmu do dočasného užívania. Nájomca môže zmluvne dohodnutú výšku nájomného uhradiť
  prenajímateľovi bezhotovostným prevodom na bankový účet prenajímateľa vedený v a.s., IBAN SK1375000000004027687162, a to tak, že najneskôr v deň, kedy si má nájomca predmet nájmu u prenajímateľa prevziať,
  musí byť zmluvne dohodnutá výška nájomného pripísaná v prospech bankového účtu prenajímateľa.
 6. V prípade predĺženia nájmu, na základe dohody strán, bude nájomcovi účtované ďalšie nájomné stanovené podľa doby predĺženia nájmu a podľa sadzieb uvedených vo zverejnenom cenníku prenajímateľa. Dodatočné nájomné v prípade predĺženia
  nájmu je nájomca povinný zaplatiť pri odovzdaní predmetu nájmu prenajímateľovi. Na úhradu dodatočného nájomného môže prenajímateľ použiť aj kauciu odseku 4 tohto Článku všeobecných podmienok nájmu elektobicykla.
 7. Nájomca je povinný spolu s dohodnutým nájomným uhradiť prenajímateľovi kauciu v celkovej výške dohodnutej v Zmluve, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných záväzkov nájomcu vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme elektrobicykla a/alebo týchto
  všeobecných podmienok nájmu, a to najmä pre prípad poškodenia predmetu nájmu. Prenajímateľ sa zaväzuje, že uhradenú kauciu nájomcovi vráti bezodkladne pri odovzdaní predmetu nájmu prenajímateľovi, a to buď v plnej výške, alebo v sume,
  ktorá bude znížená o pohľadávky prenajímateľa, ktoré mu voči nájomcovi vzniknú najmä z dôvodu opravy poškodenia predmetu nájmu v dôsledku porušenia povinností nájomcu vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme elektrobicykla a/alebo týchto
  všeobecných podmienok nájmu.
  Čl. 3 Povinnosti zmluvných strán
 8. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi predmet nájmu za účelom jeho dočasného užívania v riadnom technickom stave, umožňujúcom využitie predmetu nájmu na dohodnutý účel. Bežnú údržbu predmetu nájmu počas doby nájmu je povinný
  vykonávať nájomca. Nájomca bude dodržiavať pri užívaní predmetu nájmu manuál/návod na používanie ako aj zásady používania a prevádzky elektrobicykla. V prípade technickej poruchy elektrobicykla – pokazený motor, defekt a pod. je nájomca
  bezodkladne povinný kontaktovať prenajímateľa za účelom dohodnutia postupu odstránenia poruchy.
 9. V prípade ak predmet nájmu bude tvoriť aj príslušenstvo napr. strešný nosič na vozidlo, nosič na ťažné zariadenie vozidla, detský vozík a pod. je nájomca povinný sa riadiť pokynmi prenajímateľa a zároveň sa riadiť technickou dokumentáciu vozidla
  o maximálnom prípustnom zaťažení vozidla ako aj o spôsobe montáže a prevádzky takéhoto príslušenstva na svojom vozidle. V prípade ak nájomca nebude postupovať v súlade s technickou dokumentáciou vozidla a dôjde k poškodeniu
  príslušenstva resp. vozidla nenesie prenajímateľ žiadnu zodpovednosť za takto vzniknuté škody resp. škody spôsobené tretím osobám.
 10. Prenajímateľ odovzdá a po uplynutí dohodnutej doby nájmu prevezme predmet nájmu od nájomcu na svojom predajnom mieste, v termíne dohodnutom v Zmluve o nájme elektrobicykla, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak. Prevzatie
  predmetu nájmu zo strany nájomcu, a odovzdanie predmetu nájmu po uplynutí dohodnutej doby nájmu potvrdia zmluvné strany v protokole, ktorý je súčasťou Zmluvy o nájme elektrobicykla.
 11. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu výlučne v súlade s jeho účelom, a to na voľnočasovú cyklistiku. Nájomca je povinný zaobchádzať s predmetom nájmu tak, aby nedošlo ku škode na predmete nájmu ani k jeho neprimeranému opotrebeniu.
  Nájomca je povinný predmet nájmu chrániť pred poškodením, stratou alebo zničením a zodpovedá prenajímateľovi za každé poškodenie, stratu a zničenie predmetu nájmu v plnom rozsahu bez ohľadu na zavinenie nájomcu.
 12. Predmet nájmu môže používať len nájomca. Za poškodenie predmetu nájmu osobou, ktorej nájomca predmet nájmu zveril, nesie zodpovednosť nájomca, akoby škodu na predmete nájmu spôsobil sám.
 13. Právo užívať predmet nájmu zaniká uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná. Nájomca je povinný odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi v predajnom mieste prenajímateľa, na ktorom došlo k prevzatiu predmetu nájmu nájomcom pri
  začatí trvania nájomného vzťahu založeného Zmluvou o nájme elektrobicykla a to najneskôr do času uvedeného v Zmluve o nájme elektrobicykla, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak.
 14. Prípadné poškodenie alebo vady na predmete nájmu vzniknuté nesprávnym užívaním predmetu nájmu alebo z iných dôvodov zavinených alebo spôsobených nájomcom počas trvania nájomného vzťahu znáša v plnej výške nájomca.
 15. Nájomca je povinný zabezpečiť predmet nájmu pred krádežou. V prípade krádeže predmetu nájmu je nájomca povinný bezodkladne ohlásiť túto skutočnosť na príslušnom oddelení Policajného Zboru, za účelom spísania protokolu o ohlásení krádeže
  a tento protokol je povinný predložiť prenajímateľovi.
 16. V prípade, ak počas trvania nájomného vzťahu dôjde k strate, krádeži, prípadne k zničeniu predmetu nájmu, tak že sa predmet nájmu stane neupotrebiteľným, nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi v lehote 15 dní odo dňa vzniku škodovej
  udalosti nájomcovi obstarávaciu cenu predmetu nájmu.
 17. Za nevrátenie predmetu nájmu podľa podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme elektrobicykla alebo týchto všeobecných podmienok nájmu, je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku dennej sadzby
  nájomného za každý aj začatý kalendárny deň omeškania s vrátením predmetu nájmu, a to až do doby vrátenia predmetu nájmu prenajímateľovi.
 18. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu tretej osobe, uvedené neplatí ak prenajímateľ udelí nájomcovi na takéto konanie písomný súhlas.
 19. Nájomca berie na vedomie, že je pri užívaní predmetu nájmu povinný riadne dodržiavať všetky pravidlá a právne predpisy vzťahujúce sa k bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a zároveň berie na vedomie, že za porušenie týchto predpisov a
  pravidiel vzťahujúcich sa k bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, prípadne za škodu na majetku a zdraví tretích osôb, ktorá vznikla v súvislosti s týmto porušením, zodpovedá výlučne nájomca. Nájomca zároveň berie na vedomie, že zodpovedá
  aj za porušenie pravidiel, právnych predpisov uvedených v prechádzajúcej vete tohto bodu všeobecných podmienok ako aj za prípadnú škodu, ktorá vznikla v súvislosti s ich porušením, ak tieto boli porušené tretími osobami, ktoré predmet nájmu
  zverený nájomcovi Zmluvou o nájme elektrobicykla užívali.
 20. Nájomca podpisom Zmluvy o nájme elektrobicykla berie na vedomie, že prípadné pokuty za priestupky spáchané na úseku plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky ako aj iné priestupky nájomcu spáchané počas trvania nájomného vzťahu
  založeného Zmluvou o nájme elektrobicykla, a to v súvislosti s užívaním predmetu nájmu, uhrádza výlučne nájomca. Nájomca tiež zodpovedá za prípadné pokuty uložené v súvislosti so spáchaním priestupkov uvedených v predchádzajúcej vete
  tohto bodu všeobecných podmienok nájmu, ak boli tieto spáchané tretími osobami, ktoré predmet nájmu zverený nájomcovi Zmluvou o nájme elektrobicykla užívali.
 21. Nájomca podpisom Zmluvy o nájme elektrobicykla vyhlasuje, že predmet nájmu užíva na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za všetky škody spôsobené v súvislosti s užívaním predmetu nájmu ako aj za prípadnú škodu spôsobenú tretími osobami
  pri užívaní predmetu nájmu, ktoré predmet nájmu zverený nájomcovi Zmluvou o nájme elektrobicykla užívali.
  a. Čl. 4 Skončenie nájmu
 22. Zmluva o nájme e-bajku zaniká uplynutím doby, na ktorú bol nájom dohodnutý.
 23. Prenajímateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o nájme e-bajku a požadovať bezodkladné vrátenie predmetu nájmu, a to pred uplynutím doby, na ktorú bol nájom dohodnutý aj bez uvedenia dôvodu, a to najmä vtedy ak prenajímateľ neužíva predmet
  riadne, v súlade s účelom, na ktorý je určený.
  Čl. 5 Záverečné ustanovenia
 24. Podpisom týchto všeobecných podmienok, ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov a za týmto účelom vyhotovovanie fotokópií mojich osobných dokladov (meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa
  trvalého bydliska, telefonický kontakt, emailová adresa) na účel poskytovania a príjmania služieb prevádzkovateľa, prevádzkovateľovi, ktorým je prenajímateľ a to na dobu neurčitú. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v
  zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa uvedeného zákona. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté
  slobodne. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi
  predpismi. Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť
  osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti alebo elektronicky zaslaním e-mailu.
  Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.
 25. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom týchto všeobecných podmienok nájmu, ich obsahu porozumeli a na znak súhlasu so znením týchto všeobecných podmienok nájmu ako aj Zmluvy o nájme elektrobicykla slobodne podpísali.
 26. Ak ktorékoľvek z ustanovení Zmluvy o nájme elektrobicykla, alebo ustanovení týchto všeobecných podmienok nájmu bude súdom alebo príslušným štátnym orgánom z akéhokoľvek dôvodu vyhlásené za neúčinné, neplatné alebo nevykonateľné,
  alebo stratí účinnosť, platnosť a/alebo prestane byť vykonateľné z iného dôvodu, platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy o nájme elektrobicykla alebo týchto všeobecných podmienok nájmu tým nebude dotknutá.
  ZÁSADY POUŽÍVANIA A PREVÁDZKY ELEKTROBICYKLA
  Pod pojmom elektrobicykel sa rozumie bicykel vybavený elektromotorom s max výkonom do 250W a batériou s maximálnou asistovanou rýchlosťou do 25 km/h a je homologované pre jazdu na verejných komunikáciách. Elektrobicykel je podľa typu
  konštrukcie a vybavenia prispôsobený aj na jazdu po cyklochodníkoch, nespevnených komunikáciách ako aj vo voľnom teréne a všade kde môžete jazdiť aj na klasickom bicykli. O spôsobe použitia je nájomca elektrobicykla informovaný personálom
  a je povinný na základe týchto inštrukcií používať elektrobicykel len na miestach na to určených ako aj spôsobom, na ktorý je daný typ elektrobicykla určený. Prosíme, berte hlavne na vedomie že elektrobicykel Vám dáva široké možnosti počas jeho
  správneho používania, ale tak ako každý dopravný prostiedok má svoje limity. Nikdy nepreceňujte svoje jazdecké schopnosti ani nepodceňujte terén v ktorom jazdíte. Predídete tak poškodeniam, alebo prípadným zraneniam. Snažte sa vždy jazdu
  prispôsobiť svojim technickým zručnostiam a fyzickým možnostiam ako aj terénu v ktorom jazdíte. V prípade nedodržania týchto podmienok je nájomca vystavený riziku poškodenia elektrobicykla, za ktorý nesie plnú zodpovednosť. Elektrobicykel je
  zakázané používať v bike parkoch, a podobných zariadeniach, kde je terén prispôsobený pre špecialne bicykle, ktoré sú na tento účel skonštruované. Taktiež nie je dovolené vystavovať elektrobicykel nadmernému pôsobeniu vody – napr. ponáraním do
  potokov, vodných nádrží a pod. Nie je vhodné používať elektrobicykel na brodenie hlbšou vodou, kde hrozí reálne riziko poškodenia motora , prípadne iných elektronických súčastí bicykla. Krátkodobé pôsobenie vody pri prejazdoch kalužami,
  bystrinami a pod. sú dovolené. Bicykle sú vybavené vysokokvalitnými batériami od značkových výrobcov. Batérie je možné nabíjať v akomkoľvek stave nabitia , resp. vybitia. Batérie nemajú tzv. pamäťový efekt a preto ich čiastočné dobitie v prípade
  čiastočne vybitej batérie nie je na závadu. Batérie sa nabíjajú približne 3,5 hod na svoju plnú kapacitu, avšak obnovenie energie vo vybitej batérii na cca 70% kapacity trvá cca 1,5 hod. Mimoriadnu pozornosť venujte uskladneniu batérie , ktorú
  v žiadnom prípade nevystavujte pôsobeniu nadmerného tepla , napr. vystavením za sklom zaparkovaného auta a pod. Taktiež dbajte na to, aby ste neskratovali konektory na batérii, ani nepoškodili vonkajší obal batérie. Hrozí nebezpečenstvo
  nenávratného poškodenia batérie alebo úrazu.
  V …………………………………..…………….., dňa ………………………………………….…….
  Prenajímateľ: konajúci ………………………………………….……… Nájomca: konajúci ………………………………………………..…………
  Článok 1
  Predmet zmluvy
 27. Touto zmluvou prenajímateľ prenecháva nájomcovi za odplatu do užívania hnuteľnú vec, konkrétne elektrobicykle (ďalej len „predmet
  nájmu“).
 28. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom predmetu nájmu a prenecháva ho do dočasného užívania nájomcovi za dohodnutú odplatu podľa
  článku 4 bod 1. Zmluvy.
 29. Nájomca podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje prevzatie predmetu nájmu. Odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu je vykonané na základe
  protokolu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
  Článok 2
  Účel nájmu
 30. Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu len na účel na ktorý je daný predmet určený a to na základe všeobecných podmienok nájmu
  elektrobicykla ako aj na základe zásad používania a používania elektrobicykla , ktoré sú neooddeliteľnou časťou tejto Zmluvy.
  Článok 3
  Doba nájmu a spôsob skončenia nájmu
 31. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od ……………………………… do ……………………………….
  Článok 4
  Nájomné a platobné podmienky
 32. Nájomca je povinný platiť prenajímateľovi nájomné za užívanie predmetu nájmu, stanovené dohodou zmluvných strán vo výške
  2.
 33. ……………………………………………..EUR s DPH.
 34. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy vopred pri podpise tejto zmluvy.
  5.Nájomca sa zároveň zaväzuje zaplatiť v deň podpisu tejto Zmluvy prenajímateľovi kauciu vo výške ………….……………,- EUR. Táto kaucia
  bude zachovaná po celú dobu platnosti tejto Zmluvy a bude vyúčtovaná a vrátená až po skončení zmluvného vzťahu v deň protokolárneho
  odovzdania predmetu nájmu prenajímateľovi. Prenajímateľ si vyhradzuje právo použiť kauciu na úhradu prípadných škôd vzniknutých na
  predmete nájmu mimo bežného opotrebenia spôsobených nájomcom počas doby nájmu, či iných pohľadávok vzniknutých v súvislosti
  s touto Zmluvou voči nájomcovi. O použití kaucie resp. jej časti prenajímateľ písomne informuje nájomcu.
  Článok 5
  Práva a povinnosti zmluvných strán
 35. Nájomca bude predmet nájmu využívať pri svojej činnosti, spôsobom a na účel, na ktorý je určený.
 36. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi predmet nájmu spôsobilý na dohodnuté užívanie.
 37. Nájomca je povinný predmet nájmu užívať dohodnutým spôsobom a predchádzať vzniku škôd na predmete nájmu.
 38. V prípade vzniku škody alebo prejavenia vady na predmete nájmu je nájomca povinný bez zbytočného odkladu upozorniť prenajímateľa.
 39. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.
 40. Zmeny predmetu nájmu je nájomca oprávnený vykonávať len so súhlasom prenajímateľa.
  Článok 6
  Záverečné ustanovenia
 41. Zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a žiadna zo zmluvných strán nekonala
  v omyle.
 42. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana prevezme po jednom vyhotovení Zmluvy, nájomca zároveň
  svojím podpisom potvrdzuje, že prevzal v písomnej forme všeobecné podmienky nájmu elektrobicykla a zásady používania elektrobicykla
 43. Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať len na základe dohody zmluvných strán vo forme písomného číslovaného dodatku,
  podpísaného oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
 44. Právne vzťahy Zmluvou výslovne neupravené, sa spravujú ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a súvisiacimi
  všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi a všeobecnými podmienkami nájmu elektrobicykla, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť
  tejto zmluvy.
 45. Zmluvné strany si Zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
  V ……………………………………………………….., dňa………………………………. ………………………….
  Prenajímateľ: ……………………………………………………. Nájomca: ………………………………………………………….

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

IČ DIČ:
Zapísaný:
IBAN:
Tel. číslo:
E-mail:
(ďalej len „Prenajímateľ“)
a
NÁJOMCA:
Meno, Priezvisko/Obchodné meno:……………………………………………………….
Miesto trvalého pobytu/Sídlo:………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
OP/IČO:……………………………………………………………………………………….
Tel. číslo:………………………………………………………………………………………
E-mail:…………………………………………………………………………………………
eBIKE/výbava…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….